Privacy verklaring

Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om de dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Privacy verklaring

Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om de dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Het Antroposofisch Gezondheidscentrum Ita Wegmanhuis (IWH), hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, wordt een aantal kernwaarden gehanteerd.

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen door behandeling of via de e-mail. De verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het Collegebescherming persoonsgegevens. Onze praktijken respecteren de privacy van alle patiënten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om de dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Het Antroposofisch Gezondheidscentrum Ita Wegmanhuis (IWH), hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, wordt een aantal kernwaarden gehanteerd.

Informeren: het IWH wil u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom persoonsgegevens verwerkt worden. Dit wordt gedaan via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken: het IWH let er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens: het IWH verstrekt geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en stuurt alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Uw gegevens blijven bij het IWH: het IWH geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer het IWH daar wettelijk toe verplicht is.

Beveiligen: wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Respecteren van uw wettelijke rechten: op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring wordt u daarover geïnformeerd en kunt u lezen hoe het IWH deze kernwaarden in de praktijk brengt en uw recht op privacy wordt gerespecteerd en beschermd.

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel op basis van een wettelijke grondslag verwerkt. Voor de hierboven genoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen verwerkt:

Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw inschrijving af te handelen;

(Uitdrukkelijke) toestemming: voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief, of het verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw (uitdrukkelijke) toestemming voor hebben verkregen;

Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen heeft het IWH een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als het IWH gebruik maakt van cookies ter verbetering van de dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer;

Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kan het IWH een wettelijke grondslag hebben.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens achter. Uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan het IWH worden verstrekt om te verwerken, worden bewaard en gebruikt. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan het IWH de volgende gegevens via de website verzamelen:

 • Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Uw naam, adres een woonplaats;
 • Accountgegevens;
 • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • De naam van uw zorgverleners of apotheek;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens en factuuradres;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Klik- en bezoekgedrag;
 • Apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De website en/of dienst van het IWH heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u ervan overtuigd zijn dat het IWH zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met het IWH.

Verzamelde gegevens

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en het IWH, of tenzij enige wettelijke bepaling het IWH hiertoe verplicht. De partijen die het IWH mogelijk nodig heeft voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien: – u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of – de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of – de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
 • Partijen binnen de EU: Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU;
 • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;

Beveiliging

Het IWH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het IWH.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Het IWH kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaat. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan de website van het IWH bent u al geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van permanente cookies kunt u herkend worden bij een nieuw bezoek op de website van het IWH. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies wordt dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren opnieuw in te vullen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van de website kunt maken. Ook permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kan het IWH zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Hierdoor worden de diensten zoveel mogelijk aangepast op het surfgedrag van de bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van analytische cookies
Het IWH houdt statistieken bij op de website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken maakt het IWH gebruik van onderstaande toepassingen.

Google Analytics
In de gevallen dat de tool Google Analytics is geactiveerd, worden via de website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Het IWH gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo heeft het IWH Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, het IWH laat de IP-adressen pseudonimiseren en het IWH heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Matomo Analytics (Piwik)
In het geval dat het IWH de tool van Matomo Analytics hefet geactiveerd, dan worden er (first party) cookies geplaatst om bezoekersstatistieken bij te houden. Het biedt het IWH de mogelijkheid om in kaart te brengen hoe bezoekers de website gebruiken (hoelang je op een pagina blijft, van welke pagina je hier terecht bent gekomen en om het aantal unieke bezoekers te tellen). Alle gegevens blijven op onze server staan en worden nooit gedeeld met andere partijen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Het IWH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Antroposofisch Gezondheidscentrum Ita Wegmanhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die het IWH van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met uw therapeut!

Contact

Ita Wegmanhuis

Weteringschans 74
1017 XR Amsterdam

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08.00-18.00 uur

020 626 06 05

(voicemail)

Bereikbaarheid

Het Ita wegmanhuis is gevestigd in het centrum van Amsterdam.
Met het openbaar vervoer zijn we bereikbaar met tram  7  19  of metro 52.

Het Ita Wegmanhuis

Therapieën

Klachten

Klik hier voor informatie over onze klachtenregeling.